Privacy Policy

Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie en Living Well Voeding BV hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt het volgende met zich mee:

- Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
   verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 -Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
   voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 -Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
   uw persoonsgegevens;
- Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging
   van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 -Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
-Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u hierop en wij
  respecteren deze.

Als Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of klanten
Persoonsgegevens van klanten of patiënten worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces;
 - Klantgegevens vastleggen voor het opstellen van een goede en passend sportadvies;
 - Administratieve doeleinden;
 - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 - Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst of het abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode en woonplaats;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Gezondheidsgegevens;
- Gegevens over gewicht;
- Gegevens via wearables;
- Gegevens over trainingsdoelen;
- Verzekeringsgegevens;
- BSN;
- ID of paspoortnummer;
- Betalingsgegevens;
- Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 - Gedurende de looptijd van de (behandel)overeenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op   
   de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor Living Well Fitness BV hanteren wij
   een bewaartermijn van 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 - Voornaam;
 - Tussenvoegsel;
 - Achternaam;
 - E-mailadres;
-  Telefoon;
-  Geboortedatum;
 - AGB.

Uw persoonsgegevens worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 - Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn
    conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-  Voornaam;
-  Tussenvoegsel;
-  Achternaam;
-  Adres;
-  Woonplaats;
-  Geboortedatum;
-  Telefoonnummer;
-  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of   
   geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV.de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 - Voornaam;
-  Tussenvoegsel;
 - Achternaam;
-  Adres;
-  Woonplaats;
 - AGB-nummer;
-  BIG-nummer;
 - Telefoonnummer;
-  E-mailadres;
 - Geboortedatum;
 - Salarisgegevens;
 - Kopie ID;
-  BSN-nummer;
-  Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële   
  administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van de personeelsplanning;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
- Het verwerken van declaraties of banktransacties;
- Het verzorgen van een persoonlijk voedingsadvies;
- Het verzorgen van een passend trainings- en sportadvies;
- Het verzorgen van de digitale klantadministratie;
- Het verzorgen van een klantvolgsysteem;
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de ICT.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cameratoezicht
In en rond ons pand hangen camera’s.  Met de camera’s willen wij en eigendommen beschermen en de veiligheid vergroten. De camerabeelden worden na 14 dagen automatisch verwijderd.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well
   Voeding BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wijzigingen
Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV behouden zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens
Living Well Fitness BV, Living Well Fysiotherapie BV en Living Well Voeding BV.
Newtonweg 16  
4207 HK Gorinchem
info@living-well.nl

Website door: